Czy hotel ponosi odpowiedzialność za bagaż gościa?

wrz 30, 2019 przez

Poza samym wynajęciem pokoju goście hotelowi korzystają również z innych usług hotelowych, m.in. przechowywania bagażu i pozostałych rzeczy osobistych. Czy w przypadku ich kradzieży hotelarz ponosi za to odpowiedzialność?

Mimo że usługi hotelowe nie doczekały się jeszcze w polskim prawodawstwie odrębnej ustawy, to w kodeksie cywilnym istnieją przepisy, które regulują kwestię odpowiedzialności hotelarzy oraz właścicieli obiektów noclegowych za utratę, a nawet uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez gości.

Warto wiedzieć, że hotelarze mają obowiązek przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, cenne przedmioty i przedmioty, które mają wartość naukową. Mogą oni odmówić ich przyjęcia w przypadku, gdy zagrażają one bezpieczeństwu lub jeżeli w stosunku do standardu hotelu mają zbyt dużą wartość.

Za co hotelarz ponosi odpowiedzialność?

Zgodnie z art. Art. 846 § 1 kodeksu cywilnego co do zasady hotelarz ponosi odpowiedzialność za rzeczy wniesione przed gościa do hotelu. Nieistotny jest w takiej sytuacji nawet żaden wewnętrzny regulamin hotelu czy obiektu noclegowego, mówiący o braku takiej odpowiedzialności.

Rzeczą wniesioną jest rzecz znajdująca się w hotelu lub obiekcie tego typu w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu, może się również znajdować poza nim, ale musi być powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny obiekt. Dotyczy to również powierzenia rzeczy osobie u niego zatrudnionej albo pozostawienia jej w miejscu albo przez nich wskazanym, albo przeznaczonym na ten cel. Istotne jest przy tym, że czas pozostawania rzeczy wniesionej musi być krótszy niż doba.

W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia rzeczy wniesionych odpowiedzialność hotelarza względem gościa ogranicza się do stukrotnej wysokości ceny (w przypadku wielu rzeczy) lub pięćdziesięciokrotnej ceny (w przypadku jednej rzeczy) doby hotelowej.

Kiedy hotelarz nie ponosi odpowiedzialności?

Są jednak pewne obostrzenia dotyczące odpowiedzialności hotelarza za zaginiony bagaż. Rekompensata ani odszkodowanie nie będą przysługiwały, jeżeli zaginięcie lub zniszczenie dotyczy się jednej z następujących sytuacji:

  • uszkodzenie nastąpiło wskutek właściwości rzeczy wniesionej. Jeżeli taka rzecz została wniesiona na teren hotelu już uszkodzona lub dojdzie do awarii sprzętu z powodu jego wad fizycznych, to hotelarz nie ponosi odpowiedzialności za nie oraz za straty przez nie wyrządzone. Istotne jest, że za rzeczy wniesione nie uważa się samochodów i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt. Aby hotel ponosił odpowiedzialność za samochód pozostawiony np. na parkingu konieczne, należy zawrzeć odrębną umowę,
  • szkoda powstała wskutek siły wyższej, czyli zjawiska, na które hotelarz nie miał wpływu i nie dało się mu zapobiec np. wybuch wojny, klęski żywiołowe itd.,
  • szkoda powstała wyłącznie z winy gościa hotelowego, lub osoby która przebywała w pokoju za pozwoleniem gościa.

Aby otrzymać należną rekompensatę za kradzież, zagubienie lub zniszczenie bagażu należy niezwłocznie zgłosić fakt zaginięcia właścicielowi ośrodka oraz udowodnić, że miała ona miejsce.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.